Chat rechtsonderin live met ons

Algemene voorwaarden 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ons: Rio rolluiken B.V., kantoorhoudende aan de Belder 21C te (4704RK) Roosendaal geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 82526052 onze websites: www.rio-rolluiken.nl, www.rio-all.nl, wederpartij: degene die op enige wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. consument: iedere wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst met ons aangaat; producten: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alle vormen van dienstverlening, waaronder software voor computers of computerbesturingssystemen, al dan niet onderdeel van een ander object en ongeacht de wijze waarop de rechten van eigendom en gebruik zijn geregeld, dit alles voor zover de strekking van deze voorwaarden zich daartegen niet verzet.

maatwerkproducten:

volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept. meer- en minderwerk: door de wederpartij gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op het overeengekomen factuurbedrag; schriftelijk: per brief of per mail; monteur: degene die namens ons de producten bij de wederpartij monteert.

Algemeen Toepasselijkheid Art. 1. 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen. Bij strijd tussen een gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn op al onze transacties van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van ons, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer de wederpartij zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

Totstandkoming overeenkomsten

Art. 2. 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Een door ons aangeboden offerte is in beginsel 14 dagen geldig, daarna komt het aanbod te vervallen.

 1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 2. De wederpartij is aan een schriftelijke bevestiging per mail onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 48 uur na het verzenden daarvan de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.

Nakomingstermijn Art. 3. 1.

De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding. Indien de wederpartij gerechtigd is als gevolg van een niet tijdige nakoming de overeenkomst te ontbinden, kan deze slechts ontbonden worden voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen zonder dat er enige recht bestaat op schadevergoeding.

 1. Voor zover niet de gehele levering, maar wel alvast een gedeelte geleverd (en eventueel gemonteerd) kan worden, zijn wij gerechtigd alvast een gedeelte te leveren (en te monteren). Mocht niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen, dan zijn wij gerechtigd de termijnen van nakoming aan te passen.
 2. Mocht sprake zijn van meerwerk dan wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in onze planning kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 3. Een eventuele leveringstijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt. Alle noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld definitieve goedgekeurde tekeningen, in het bezit zijn van ons, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 4. Als sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

 

Prijzen Art. 4. 1.

Voor wederpartijen, niet zijnde een consument, geldt dat voor zover niet anders is overeengekomen onze prijzen gelden af magazijn , exclusief B.T.W., verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

 1. Waardevermindering van Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht om bij de wederpartij, niet zijnde een consument, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 2. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen van de transactie ingevoerd of verhoogd, kunnen door ons aan de wederpartij, niet zijnde een consument, in rekening worden gebracht.

Betaling Art. 5. 1.

Betaling dient te geschieden bij de levering van het product. In afwijking hierop geldt voor producten die per pakketpost aan de wederpartij moeten worden verzonden, dat de factuur binnen 7 dagen na het bestellen van de producten dient te worden voldaan. De producten zullen pas per pakketpost worden verzonden, nadat de betaling door ons is ontvangen.

 1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 7 dagen na factuurdatum of de anderszins gestelde termijn. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
 2. De wederpartij kan er ook voor kiezen om de factuur voorafgaand aan het afhalen, de bezorging of de montage per bankoverschrijving te voldoen. In dat geval dient de betaling 3 dagen van te voren per bankoverschrijving te geschieden, zodat de betaling voorafgaand aan de bezorging is ontvangen. Indien de betaling niet zichtbaar is voor ons, dan zijn wij gerechtigd de levering op te schorten en eventueel extra te maken kosten aan de wederpartij door te belasten.
 3. Indien wij de producten leveren én de montage ervan verzorgen en/of een gedeelte daarvan, dan dienen de kosten die betrekking hebben op de producten bij levering van de producten te worden voldaan. De kosten van de montage behoeven pas voldaan te worden, nadat de producten zijn gemonteerd. Mochten er nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden of mocht de montage nog niet volledig zijn afgerond, dan levert dit slechts grond op om de betaling van de montagekosten op te schorten en geen grond om de betaling van de geleverde producten op te schorten.
 4. Voor zover de wederpartij niet tevreden is over een of meerdere producten, dan is de wederpartij uitsluitend gerechtigd de betaling van de producten op te schorten, waarover geklaagd is. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om de betaling van het gedeelte van de ‘gebrekkige’ producten op te schorten, voor zover de wederpartij het gebrek aantoont en ons daarvan op verzoek foto’s en/of een filmpje verstrekt, waaruit het gebrek blijkt. Voor zover betaling van de deugdelijke producten uitblijft, zijn wij gerechtigd al onze verplichtingen op te schorten.
 5. De wederpartij wordt geacht na verloop van de in deze bepaling genoemde termijnen of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
 6. Indien de wederpartij niet binnen een van de in dit artikel gestelde termijnen heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag, althans vanaf de dag dat de factuur opeisbaar is, een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. De berekeningswijze is overeenkomstig die van de wettelijke rente. Voor consumenten is het percentage gelijk aan dat van de wettelijke rente. Voor een wederpartij, niet zijnde een consument geldt een percentage van de wettelijke rente, verhoogd met 6 procent.
 7. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.
 8. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in artikel 8 bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.
 9. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

Afname Art. 6.

De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de producten voor afname gereed staan c.q. worden aangeboden om de producten te bezorgen of te monteren, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorderen hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de wederpartij.

Bezorging Art. 7. 1.

Voor zover niet anders bepaald, bedragen de kosten voor het laten bezorgen van de producten in Nederland € 50,- per bezorgadres en per bezorging.

 1. Zodra de producten gereed zijn om te bezorgen zullen wij de wederpartij per mail informeren over de dag en dagdeel dat de bestelling bezorgd zal worden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om ervoor te zorgen dat het opgegeven mailadres en bezorgadres juist zijn. Ook dient de wederpartij de mailbox van het opgegeven mailadres regelmatig te controleren, zodat de wederpartij op de hoogte is van de aankondiging van de datum en het dagdeel van levering. Het is aan de wederpartij om – indien zij niet aanwezig kan zijn bij de levering – dit 12 uur voor de dag van de levering kenbaar te maken aan ons. Indien de aangekondigde levering niet tijdig door de wederpartij wordt geannuleerd, dan zijn wij gerechtigd daarvoor een bedrag van € 25,- aan kosten in rekening te brengen.
 3. Indien er niemand aanwezig is op het moment dat het product door de bezorger wordt aangeboden, dan wel de wederpartij niet in staat is om de factuur te voldoen, dan zullen wij het product retour nemen. Indien wij genoodzaakt zijn het product retour te nemen, hebben wij de keuze om: de wederpartij te berichten dat de factuur binnen 7 dagen moet worden voldaan, dat het product binnen 7 dagen moet worden afgehaald (tegen betaling van de volledige factuur inclusief de bezorgkosten van € 50,-), dan wel dat het product opnieuw kan worden aangeboden om te bezorgen, waarbij een bedrag van € 25,- aan (extra) bezorgkosten verschuldigd is door de wederpartij.
 4. Voor zover het product bezorgd wordt zonder dat er iemand aanwezig is, geschied dit uitsluitend op verzoek van de wederpartij en voor rekening en risico van de wederpartij onder de voorwaarde dat alle facturen voldaan zijn. Zichtbare gebreken en/of beschadigingen kunnen in dat geval alleen dezelfde dag nog gereclameerd worden.

Kosten Art. 8.1.

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten voor een wederpartij, niet zijnde een consument, bedragen 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade. Voor een consument komen de buitengerechtelijke incassokosten neer op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de wederpartij wordt voldaan.

 1. De buitengerechtelijke incassokosten voor de wederpartij, niet zijnde een consument, zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering ter incasso in handen is gesteld van onze incasso-intermediair ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Risico Art. 9. 1.

Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending.

 1. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Incoterms”, voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
 2. Als sprake is van inruil en de wederpartij in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de wederpartij tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van ons.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
 4. Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.
 5. Wij mogen het opgegeven adres, mailadres en andere contactgegevens als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuwe gegevens zijn medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.
 6. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van ons krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.

Reclame Art. 10. 1.

In geval van de aankoop van een product door de wederpartij rust de controle op de hoeveelheid en eventuele beschadigingen bij de wederpartij op het moment dat het product geleverd wordt. Voor zover het niet mogelijk is om het product direct te controleren, dient de wederpartij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 12 uur na ontvangst over de hoeveelheden en eventuele zichtbare beschadigingen te hebben gereclameerd, bij gebreke waarvan de hoeveelheden vermeld op de factuur geacht te worden als juist te zijn erkend. De juiste werking van het product dient binnen 3 dagen na levering te worden gecontroleerd en bij ons te worden gereclameerd.

 1. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 2. Bij koop en verkoop vangt de reclametermijn aan, nadat de goederen zijn ingeladen of – ingeval van levering franco huis – nadat de goederen op de aangegeven locatie bezorgd zijn.
 3. In het geval de folie reeds van de producten is gehaald en/of de producten zijn reeds geheel of gedeeltelijk gemonteerd, dan worden de producten geacht te zijn goedgekeurd en vervalt het recht op reclamatie. Ook indien de producten geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt zijn, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.
 5. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
 6. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
 7. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

Aansprakelijkheid Art. 11. 1.

Wij zijn alleen schadeplichtig jegens de wederpartij voor zover wij een schriftelijke ingebrekestelling hebben ontvangen van de wederpartij, waarin ons een redelijke termijn is geboden om alsnog herstel uit te voeren en/of alsnog te leveren. Gelet op de levertijden van de producten bedraagt een te stellen redelijke termijn door de wederpartij minimaal 3 weken.

 1. Iedere aansprakelijkheid van ons is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering en met de aantekening, dat bij opzet en bewuste roekeloosheid de beperking niet geldt. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij ons en op verzoek wordt een kopie van de polis met voorwaarden kosteloos toegezonden. Wij zijn altijd bereid in overleg een aanvullende verzekering af te sluiten, indien daarop in voorkomende gevallen prijs wordt gesteld.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komen alle schade anders dan directe schade, waaronder onder andere, doch niet uitsluitend: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van ons.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan door of namens de wederpartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van de wederpartij zullen wij de bewerking opnieuw uitvoeren, met door de wederpartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
 4. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de wederpartij geleverde producten en/of materialen.
 5. Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokkenen of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed, indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.
 6. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
 7. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de wederpartij jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de wederpartij als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren.

Overmacht Art. 12.1.

In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten jegens de wederpartij. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van onze leverancier, althans niet-nakoming onder de met ons afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer van de grondstoffen en/of materialen.

 1. Wij zijn niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Eigendomsvoorbehoud/voorbehouden pandrecht Art. 13. 1.

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

 1. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
 2. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 3. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Koop op afstand Herroepingsrecht Art. 14. 1.

Behoudens bij de aankoop van maatwerkproducten, zoals omschreven in artikel 18, kan de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd vangt aan nadat alle bestelde producten door de consument zijn ontvangen.
 2. Verlengde bedenktijd voor producten geldt bij het niet informeren over herroepingsrecht: Indien wij de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht· niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien wij de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument· hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Art. 15. 1.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan. Art. 16. 1.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan ons.
 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Verplichtingen van ons bij herroeping Art. 17. 1.

Als wij de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 1. Wij vergoeden de betaling door de consument op de factuur van het op grond van deze afdeling te retourneren product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Vervallen c.q. uitsluiting herroepingsrecht Art. 18. 1.

Het herroepingsrecht geldt niet voor maatwerkproducten. Voor deze producten geldt voor de consument geen bedenktijd, waarbinnen de overeenkomst kan worden ontbonden. Artikel 14 tot en met 17 zijn niet op deze transacties van toepassing. Door ons worden onder andere de navolgende (soorten) producten in maatwerk aangeboden:  Rolluiken·  Screens·  Zonneschermen·  Markiezen·  Valschermen·  Verandazonwering·  Garagedeuren·  Horren·  Binnenzonwering·

 1. Indien de folie van de producten is verwijderd en/of er aanpassingen aan het product zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld schroefgaatjes en/of andere bevestigingsmaterialen, vervalt daarmee het herroepingsrecht. 3. De consument komt geen beroep meer toe op het herroepingsrecht, althans het herroepingsrecht komt te vervallen voor zover de consument, althans in opdracht van de consument begonnen is aan de montage van het product.

Montage Inmeten Art. 19.

Indien de wederpartij opdracht geeft voor het inmeten van de producten op locatie, dan zijn wij en/of de door ons in te schakelen derde gerechtigd deze naar eigen inzicht in te meten. Voor zover de wederpartij specifieke wensen heeft voor de montage van onze producten, is het aan de wederpartij om dit tijdig aan ons kenbaar te maken.

Montage Art. 20. 1.

Wij zullen het werk goed, deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

 1. Indien niet anders is overeengekomen, komen de reiskosten, kosten van logies en verblijf, alsmede het tarief van ons personeel voor de montage van de geleverde goederen, voor rekening van de wederpartij. Indien de montagekosten niet expliciet worden benoemd, gelden de tarieven zoals deze worden vermeld op onze websites.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, komen de voorzieningen, welke nodig zijn voor de montage voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat ons personeel, althans door ons ingeschakelde derden in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren. De wederpartij verstrekt kosteloos met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand. De wederpartij zorgt zonodig, dat voor ons personeel geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn. Voor na de montage optredende storingen zijn de garantiebepalingen ingevolge art. 26 van toepassing.
 3. Van ons personeel, althans door ons ingeschakelde derden mag niet – zonder onze toestemming – worden gevergd, dat zij buiten de normale werktijd werkzaamheden verrichten. Indien en voor zover dat door de wederpartij noodzakelijk wordt geacht, komen de extra daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.
 4. Indien daarom verzocht wordt, zal de wederpartij de door het personeel ingevulde tijdbrieven aftekenen. Mocht de wederpartij het niet eens zijn met de tijdbrieven, dan dient de wederpartij daarvan melding te maken op de tijdbrieven. Indien de tijdbrieven niet worden ondertekend, althans indien geweigerd wordt deze te ondertekenen, dan wordt de inhoud daarvan geacht juist te zijn.
 5. Bij het boren in een gevel, wand /plafond of kozijn bestaat altijd een risico op beschadigingen. Dit risico komt voor rekening van de wederpartij en daarvoor zijn wij niet aansprakelijk.
 6. In geval van montage worden de producten en (de wijze van) montage na het afronden van de werkzaamheden opgeleverd. Eventuele zichtbare gebreken en/of beschadigingen dienen in dat geval direct bij de monteur gereclameerd te worden. Na de afronding van de werkzaamheden kan er niet meer op zichtbare en/of waarneembare gebreken en/of beschadigingen gereclameerd worden door de wederpartij en worden de producten en werkzaamheden geacht in goede staat te zijn opgeleverd. Het is aan de wederpartij om ervoor te zorgen, dat de werkzaamheden direct na het afronden worden gecontroleerd, zodat eventuele gebreken direct kunnen worden opgelost. De wederpartij is er dan ook zelf verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is, die in staat is de werkzaamheden en (de werking van) de producten te controleren.

Meer- en minderwerk Art. 21. 1.

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:  er sprake is van aanvullende eisen of wensen, een wijziging in het ontwerp,· de specificaties of het bestek;  de door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de· werkelijkheid;  van geschatte hoeveelheden met meer dan 5 % wordt afgeweken.·

 1. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van ons verzoek.

Omvang van het werk Art. 22. 1.

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken moet de wederpartij ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De wederpartij zorgt ervoor dat wij en/of een door ons ingeschakelde derde de werkzaamheden ongestoord en op het afgesproken tijdstip kan verrichten en dat wij de beschikking krijgen over de benodigde voorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte, eventueel benodigde hoogwerker en op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

 1. In de prijs van het werk en/of de werkzaamheden is niet begrepen: De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer,· stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk; De kosten voor een hoogwerker;·  De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele· voorzieningen;  De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk· aanwezige zaken;  De reis- en verblijfkosten.·
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging aan zaken van de wederpartij, ons, en/of derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 3. Wanneer de wederpartij zijn verplichting zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van ons en/of door ons ingeschakelde derde dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor ons uit de vertraging voortvloeiende schade.

Oplevering van het werk Art. 23. 1.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:  de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de werkzaamheden zijn goedgekeurd;·  de wederpartij na afronding van de werkzaamheden zonder (schriftelijk)· voorbehoud de factuur heeft voldaan;  het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij· een deel in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;  wij schriftelijk aan de opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk is· voltooid en de wederpartij niet binnen 7 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;  de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of· ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 1. Keurt de wederpartij het werk niet goed dat is hij verplicht dit onder opgave van redenen binnen 7 dagen schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Het afkeuren van een gedeelte van het werk geeft de wederpartij geen reden om het gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op de juist uitgevoerde werkzaamheden op te schorten, totdat het niet goed gekeurde onderdeel juist is uitgevoerd en/of hersteld. Dit gedeelte dient direct aan ons te worden voldaan.
 2. Keurt de wederpartij het werk niet goed dan zal hij ons in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop van toepassing.
 3. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Overige bepalingen Intellectuele eigendom Art. 24. 1.

Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en (verstrekte) ontwerpen, tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Geheimhouding Art. 25.

De wederpartij is gehouden alle van ons afkomstige informatie en in het kader van de uitvoering van de transactie te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden.

Garantie Art. 26. 1.

Tenzij anders vermeld verleent Rio rolluiken durende 5 jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door wederpartij ten genoegen van ons aan te tonen.

2 De aansprakelijkheid van ons kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van ons. Voorts is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van ons in voorkomende gevallen netto uitkeert.

3 Rio rolluiken B.V kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van wederpartij of derden opgekomen in verband met door ons geleverde goederen en/of diensten. Indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten. Garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie zorgen niet voor een verlenging van de garantietermijn.

4 De garantie vervalt indien de door ons geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door ons uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik.

5 Wederpartij is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door ons te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door ons gegeven adviezen of beoordelingen.

6 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

7 Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede wafel- of visgraatpatroon in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek behoren tot normale producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.

8 Rio rolluiken B.V is niet aansprakelijk voor fouten van eventueel door haar ingeschakelde derden of indien fouten worden gemaakt als gevolg van (onjuiste en/of onvolledige) informatie welke van wederpartij werd ontvangen.

9 Rio rolluiken B.V is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van enige termijn.

De garantie is als volgt opgedeeld: a) 5 jaar garantie waarvan 2 jaar fabrieksgarantie.

De onderdelen worden 5 jaar lang kosteloos vergoed , echter als de fabrieksgarantie voorbij is worden er voorrijkosten en arbeidsloon berekent.

De garantie is geldig  op buitenzonweringen, zoals rolluiken, screens, markiezen, valschermen, zonneschermen, rolhekken en schuifhekken, één jaar fabrieksgarantie op binnenzonweringen; d) vijf jaar fabrieksgarantie op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a. en b. genoemde producten met uitzondering van de elektronische besturings- en bedieningscomponenten waarvoor een garantie van zes maanden geldt; e) voor de niet met namen genoemde productsoorten wordt alleen een garantie verstrekt voor zover ook door de fabrikant garantie op haar producten wordt afgegeven; f) er zit geen garantie op bandopwinders , koordopwinders, ophangveren, inloopstukken, lakschade , corrosie, en alle onderdelen die aan slijtage bloot worden gesteld. De band en koord opwinders dienen direct bij ontvangst door de wederpartij op de juiste werking te worden gecontroleerd.

Beperking van de garantie Art. 27.1

Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:

 1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.
 2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
 3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
 4. Normale slijtage.
 5. Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet-erkende installateur.
 6. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
 7. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.
 8. Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van stalenmateriaal en/of leaflets.
 9. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaakmiddelen of enige andere conditie. lakschade op de lamel ten gevolge van de inloopstukken.
 10. Bestaat de overeengekomen prestatie uit de levering van een zaak, dan staan wij gedurende de in Art.26 lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de wederpartij het product aan ons terug leveren. Daarna zullen wij de keuze maken of wij: de zaak herstellen en/of het ondeugdelijke gedeelte of onderdeel van de· zaak; de zaak vervangen en/of het ondeugdelijke gedeelte of onderdeel van de· zaak;  voor een· evenredig deel van de factuur een credit versturen. Indien het product hersteld moet worden en/of een nieuw product zal worden geleverd, dan zullen wij, nadat het product hersteld is of het nieuwe product is geleverd, de wederpartij informeren dat deze afgehaald kan worden. Indien het herstelde of nieuwe product aan de wederpartij verzonden en/of bezorgd moet worden, dan zijn wij gerechtigd om verzend- of bezorgkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 11. Mocht slechts een onderdeel vervangen hoeven te worden, dan kan in overleg met de wederpartij ook bepaald worden om het gebrekkige onderdeel aan de wederpartij op te sturen, waarna de wederpartij het gebrekkige onderdeel zelf zal vervangen. In dat geval zal de wederpartij het vervangen onderdeel binnen 2 weken na ontvangst van het nieuwe onderdeel aan ons retourneren.
 12. Als partijen in een voorkomend geval overeenkomen dat, in plaats van het retourneren van de levering, de garantiewerkzaamheden door ons op locatie zullen worden uitgevoerd, dan komen de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten en de kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals klimmaterialen en/of een hoogwerker) voor rekening van de wederpartij.

Gegevensbescherming Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.

 1. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van de geleverde producten, dan staan wij voor een periode van twee jaar in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd en/of een onderdeel dient te worden vervangen, dan zullen wij dit kosteloos herstellen. De kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals bijvoorbeeld klimmaterialen en/of een hoogwerker) komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij en vallen niet onder de garantie.
 2. De wederpartij moet ons in alle gevallen de mogelijkheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of bewerking opnieuw te laten uitvoeren.
 3. De wederpartij wordt op onderstaande producteigenschappen geattendeerd en kan hieromtrent derhalve niet reclameren: a) knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er mogelijkerwijs uit als vervuilde strepen; b) in de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben welke zich onder andere kunnen uiten in een wafel- en visgraatpatroon. c) behoudens in de gevallen dat dit uitdrukkelijk anders tussen partijen wordt overeengekomen, kan er als gevolg van de afmetingen van een doek een (extra) zoom in het doek voorkomen. d) alleen in de gevallen dat dit expliciet vermeld wordt, is een zonwering volledig verduisterend. In de meeste gevallen is zonwering niet volledig verduisterend. Er kunnen namelijk altijd lichtsleuven ontstaan, denk bijvoorbeeld aan oneffenheden tussen de geleider en de muur. e) Door gebruik van een rolluik kunnen er loopsporen en/of een aftekening van veren op de lamellen ontstaan. Dit zijn gebruikssporen en deze vallen niet onder de garantie. f).
 4. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmede samenhangende transactie voortvloeit, komt de garantie op de producten en onderdelen te vervallen en/of wij zijn gerechtigd al onze verplichtingen op te schorten. In het geval van het opschorten van de verplichtingen loopt de garantietermijn gewoon door.

Zekerheid en ontbinding Art. 27.

Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, de transactie dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd naast opschorting van onze verplichtingen ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.

Kettingbeding Art. 28.

Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover ons voor hun verzuimen.

Meerdere partijen Art. 29.

Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Rechtskracht Art. 30.

De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval onze onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Toepasselijk recht Art. 31. 1.

Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

 1. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
 2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.
 3. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Geschillen Art. 32.

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onze vestiging, thans zijnde Roosendaal, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Conversie Art. 33. 1.

Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

 1. Indien art. 11 lid 2 onder omstandigheden niet kan worden toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden: Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming hoe ook, onverminderd het in art. 3 bepaalde, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog nakoming van hetgeen door de wederpartij is bedongen. Voor het geval alsnog nakoming onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de wederpartij gemaakte onkosten tot een maximum van 50% van het factuurbedrag van de transactie met een maximum van € 2.500,-, dan wel, indien de schade het gevolg is van de uitvoering van duurcontracten, tot het maximum van 50% van de op het duurcontract betrekking hebbende factuurbedragen in het betreffende kalenderjaar met een maximum van € 5.000,-.

Beperkte toepassing particulieren Art. 34. 1.

De artikelen 10 lid 3 en art. 32 zijn niet van toepassing, indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij. 2. Indien de wederpartij voldoet aan de omschrijving in lid 1 van dit artikel, dan wordt hem bij een beroep op prijsverhoging ingevolge art. 4 binnen 3 maanden na totstandkoming van de transactie, alsmede in geval van verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn ingevolge art. 3 alsnog de mogelijkheid van ontbinding verschaft.